Define2

Tarihi eserlerimize ve tabiat varlıklarımıza sahip çıkalım. Bu vatan bizim.

1 – Kültür ve tabiat varlıklarımızı korumamız gerekiyor. Bunlar atalarımızın bize mirası, bu vatanı vatan yapan değerlerdir. Bunlar aynı zamanda bizlerin çocuklarımıza miras bırakacağımız değerlerdir. Kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa göre de korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları’nda define aranması yasaktır.

Kanun:

Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları:

Madde 6- Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları şunlardır:

  1. a) Korunması gerekli tabiat varlıkları ile 19 uncu yüzyıl sonuna kadar yapılmış taşınmazlar,
  2. b) Belirlenen tarihten sonra yapılmış olup önem ve özellikleri bakımından Kültür ve Turizm Bakanlığınca korunmalarında gerek görülen taşınmazlar,
  3. c) Sit alanı içinde bulunan taşınmaz kültür varlıkları,
  4. d) Milli tarihimizdeki önemleri sebebiyle zaman kavramı ve tescil söz konusu olmaksızın Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunda büyük tarihi olaylara sahne olmuş binalar ve tespit edilecek alanlar ile Mustafa Kemal Atatürk tarafından kullanılmış evler.

Ancak, Koruma Kurullarınca mimari, tarihi, estetik, arkeolojik ve diğer önem ve özellikleri bakımından korunması gerekli bulunmadığı karar altına alınan taşınmazlar, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı sayılmazlar.

Kaya mezarlıkları, yazılı, resimli ve kabartmalı kayalar, resimli mağaralar, höyükler, tümülüsler, ören yerleri, akropol ve nekropoller; kale, hisar, burç, sur, tarihi kışla, tabya ve istihkâmlar ile bunlarda bulunan sabit silahlar; harabeler, kervansaraylar, han, hamam ve medreseler; kümbet, türbe ve kitabeler, köprüler, su kemerleri, su yolları, sarnıç ve kuyular; tarihi yol kalıntıları, mesafe taşları, eski sınırları belirten delikli taşlar, dikili taşlar; sunaklar, tersaneler, rıhtımlar, tarihi saraylar, köşkler, evler, yalılar ve konaklar; camiler, mescitler, musallalar, namazgâhlar; çeşme ve sebiller, imarethane, darphane, şifahane, muvakkithane, simkeşhane, tekke ve zaviyeler; mezarlıklar, hazireler, arastalar, bedestenler, kapalı çarşılar, sandukalar, siteller, sinagoklar, bazilikalar, kiliseler, manastırlar, külliyeler, eski anıt ve duvar kalıntıları; freskler, kabartmalar, mozaikler ve benzeri taşınmazlar; taşınmaz kültür varlığı örneklerindendir.

Tarihi mağaralar, kaya sığınakları; özellik gösteren ağaç ve ağaç toplulukları ile benzerleri; taşınmaz tabiat varlığı örneklerindendir.

Define arama

Madde 50- Define aramak isteyenlere, bu Kanunun 6 ncı maddesinde korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlığı olarak belirtilen yerler ile tespit ve tescil edilen sit alanları ve mezarlıklar dışında, Kültür ve Turizm Bakanlığınca define arama ruhsatnamesi verilebilir.

Define aramak isteyenlere aynı süre içinde birden fazla yerde arama izni verilemez. Define arama izni, başkalarına devredilemez. Bu iş için bir başkası tevkil olunamaz.

Define aramada, Kültür ve Turizm Bakanlığından ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından temsilci olarak gönderileceklerin yolluk ve yevmiyeleri ile zaruri giderleri arayıcı tarafından karşılanır. Bu iş için gerekli olan ödenek, Bakanlıkça, define arayıcısından peşinen tahsil edilip bir Devlet Bankasına yatırılır.

Arama ruhsatının verilmesi, define arayıcıdan istenecek belgeler, aramanın yapılması, çıkan defineden arayıcıya tanınacak haklar, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Maliye Bakanlığının birlikte düzenleyeceği yönetmelikte belirtilir.

2 – Yukarıdaki kanun maddelerine göre koruma altına alınmasına gerek görülmemiş yerlerde define aramak serbesttir. Her halükarda 19uncu yüzyıl sonrası yapılmış taşınmazlarda da define aranabilir. Bu yerlerde serbestçe metal dedektörleriyle arama yapılabilir. Konuyla ilgili Dedektörle define aramanın suç olmadığına dair Yargıtay Genel Kurulu Kararında “O halde define aramak isteyenler için ilk koşul, define bulunduğu sanılan yerin sağlıklı, kesin yerini tespit etmektir” denilerek önce  dedektörle arama yapılması tavsiye edilmektedir. Eğer dedektör sizin defineyi bulmayı umduğunuz yerde olumlu sinyaller verirse Yargıtay’ın taviyesi Define arama yönetmeliğine göre gerekli mercie müracaat ederek kazı izni almanızdır. Aşağıdaki ekleri içeren bir dilekçe ile mülki amirden (valilik – kaymakamlık) kazı izni talep edilir.

Define arama yönetmeliğinden:

Madde 7 – Müracaat Dilekçesine :

  1. A)  Define Aranacak Sahanın. Yetkili ,teknik  elemana çizdirilmiş,  İl Bayındırlık Müdürlüğünce tasdikli, 1/500 ölçekli tesviye münhanili haritası veya krokisi,       b)  Krokisi çıkarılamayacak ev ve bunun gibi yerler için ise ada, parsel ve çap numarasını belirten vaziyet planı,   c)  Uzaktan ve yakından olmak üzere çeşitli yönlerden çekilmiş net fotoğrafları,
  2. d)  Define aranacak yer sahipli ise; gerçek kişilerden noterden tasdikli muvafakatname, tüzel kişilerden de yetkili organlarından alınacak muvafakat yazısı, eklenir.

Define bulunursa verilen pay şöyledir:

Madde l8 – Bulunan definenin Maliye ve Gümrük Bakanlığınca geçer akçe olarak değeri tespit edilir. Define Hazineye ait arazide bulunmuşsa % 50’si arayıcıya, özel veya tüzel kişilere ait arazide bulunmuşsa % 40’ı arayıcıya,  % 10’u ise mülk sahibine verilir.